ADMINISTRATIV
  Componenţă:  

 

ACHIZIŢII PUBLICE

O mare parte a activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor administrative se realizează prin derularea procedurilor legale de specialitate executate de catre structura de achiziţii publice.

Atribuţiile structurii:

- întocmeşte, în baza planurilor  logistice, „Programul anual al achiziţiilor publice” prin care se stabilesc procedurile de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări;
-  execută studiul de piaţă  în vederea întocmirii în mod realist a estimărilor achiziţiilor publice premergătoare iniţierii procedurilor de atribuire şi a cumpărărilor directe.
-  întocmeşte „Documentaţiile de atribuire”, le supune spre aprobare „Ordonatorului terţiar de credite „ şi le publică în SEAP odată cu iniţierea procedurilor de atribuire.
-  popularizează intenţiile şcolii pe linie de achiziţii publice, publicitatea realizându-se prin transmiterea în SEAP a invitaţiilor/anunţurilor de participare la procedurile de atribuire, precum şi prin transmiterea unor anunţuri specifice pentru licitaţiile publice deschise cu strigare.
-  organizează şi desfăşoară şedinţele de „licitaţie publică/cerere de oferte” şi întocmeşte documentele legale, pe care le supune spre aprobare „Ordonatorului terţiar de credite”.
-  întocmeşte contractele de achiziţii publice cu ofertanţii declaraţi câştigători, le supune spre avizare şi semnare persoanelor în drept şi urmăreşte constituirea garanţiilor de bună execuţie.
- asigură deblocarea garanţiilor de participare constituite de către operatorii economici participanţi la procedurile de atribuire.
- întocmeşte şi transmite în termenele legale actele constatatoare de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către furnizori;
- întocmeşte şi transmite la ANRMAP  „Raportul anual” al tuturor achiziţiilor publice efectuate în anul precedent.