Protecţia datelor cu caracter personal

Protecţia datelor cu caracter personal

Potrivit prevederilor Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina face parte din Inspectoratul General al Poliţiei Române, instituţie specializată a statului subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, cu sediul în B-dul Carol I, nr. 145, mun. Câmpina, jud. Prahova, Cod 105600, tel.0244/ 336251(2); Fax 0244/337131, e-mail:campina@scoalapolitie.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale în vigoare.

Cadrul legal al prelucrărilor de date efectuate de către Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina

În calitate de operator de date cu caracter personal, Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei adoptate:

 • la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor) şi Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;
 • la nivel naţional, respectiv Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi libera circulaţie a acestor dat;
 • legi speciale şi reglementări interne care se încadrează în prevederile art. 6 alin.(1) lit. c) şi e) şi alin. (2) din Regulament (UE) 2016/679.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Scopurile prelucrărilor de date efectuate de către Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina sunt corelate cu atribuţiile şi obligaţiile legale pe care instituţia le are conform Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi legi speciale.

Aşadar, datele cu caracter personal sunt prelucrate în activităţi de:

 • relaţii publice/petiţionare/formulare puncte de vedere
 • monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice private;
 • recrutarea şi încadrarea personalului;
 • gestionarea resurselor umane;
 • formare profesională;
 • achiziţii publice;
 • gestionarea rezerviştilor;
 • servicii de consiliere legală şi reprezentare în justiţie a intereselor instituţiei;
 • gestionare a resurselor economico-financiare şi administrative;
 • emiterea de diplome de absolvire/adeverințe conform competenţelor;
 • acreditarea reprezentanţilor mass-media;
 • promovarea imaginii instituționale, prin publicarea de fotografii de la evenimentele școlii, pe site-ul instituției.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, potrivit legii, unitatea noastră prelucrează date cu caracter personal atât prin mijloace automate, cât şi manuale, cu respectarea drepturilor omului şi aplicarea principiilor legalităţii, echităţii şi transparenţei faţă de persoana vizată, asigurând protecţia datelor prelucrate.

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina colectează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cu sau fără consimţământul persoanei vizate. De regulă, prelucrările efectuate de către unitatea noastră nu se bazează pe consimţământ, ci pe existenţa unei prevederi legale exprese. Atunci însă, când prelucrarea se bazează pe consimţământ pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persona vizată are dreptul de a-şi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

 • numele şi prenumele;
 • numele şi prenumele membrilor de familie;
 • sexul;
 • porecla/pseudonimul;
 • data şi locul naşterii;
 • cetăţenia;
 • datele din actele de stare civilă;
 • datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare;
 • caracteristici fizice/antropologice;
 • telefon/fax;
 • adresă de domiciliu/reşedinţă;
 • e-mail;
 • profesie;
 • loc de muncă;
 • situaţie familială;
 • situaţie militară;
 • situaţie economică şi financiară;
 • date privind bunurile deţinute;
 • date bancare;
 • imagine;
 • calitatea deţinută în societăţile comerciale (asociat, administrator);
 • voce;
 • fotografiile persoanelor;
 • cod unic de înregistrare, terminale de comunicaţii;
 • marca şi modelul autoturismului, seria de şasiu;
 • obişnuinţe/preferinţe/comportament;
 • date din surse publice;
 • semnătura;
 • numărul dosarului de pensie;
 • numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate;
 • datele privind formarea profesională – diplome – studii.

Categorii de date cu caracter personal special

 • Date privind starea de sănătate;
 • Date genetice;
 • Date biometrice;
 • Date privind originea rasială sau etnică;
 • Date privind opiniile politice;
 • Date privind confesiunea religioasă/convingerile filozofice/aparteneţa la sindicate;
 • Date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală.

Prelucrarea unor numere de identificare naţională

 • CNP - cod numeric personal;
 • Seria şi numărul actului de identitate;
 • Numărul paşaportului/permisului de conducere;
 • Numărul asigurării sociale de sănătate.

Categorii de destinatari ale datelor personale

 • Persoana vizată;
 • Reprezentanţi legali ai persoanelor vizate;
 • Autoritatea judecătorească;
 • Autorităţi publice centrale sau locale de aplicare a legii;
 • Alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Ca regulă generală, datele cu caracter personal sunt stocate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care sunt colectate, dar pot fi stabilite şi termene maxime de păstrare, prin acte normative, regulamente şi dispoziţii interioare.

Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ştergerea datelor;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opoziţie;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Dreptul de acces al persoanei vizate (articolul 15 din RGPD)

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

(h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Dreptul la rectificare (articolul 16 din RGPD)

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor "dreptul de a fi uitat" - (articolul 17 din RGPD)

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

(b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;

(c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);

(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul la restricţionarea prelucrării (articolul 18 din RGPD)

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. (3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din RGPD)

(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3) Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.

(4) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Dreptul la opoziţie (articolul 21 din RGPD)

(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.

(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.

(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri (articolul 22 din RGPD)

(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

Modul de exercitare a drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate de către Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, puteţi transmite/depune o cerere la sediul instituției din Câmpina, jud. Prahova, bd. Carol I, nr. 145 sau o puteți transmite în format electronic la adresa: campina@scoalapolitie.ro. Modelele de cereri le găsiți în partea de jos a paginii curente.

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, în calitate de operator de date cu caracter personal, este obligată să comunice persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul articolelor 15-22 din RGPD,fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Orice comunicare şi orice măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 şi 34 sunt oferite de Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina poate:

 • să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate sau
 • să refuze să dea curs cererii.

În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea menţionată la articolele 15-21, Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

Excepțiile privind exercitarea drepturilor (articolul 23 din RGPD)

Excepțiile privind exercitarea drepturilor prevăzute la articolele 12-22 şi 34 precum şi la articolul 5 (Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal) sunt prevăzute la articolul 23 din regulament, pe care îl redăm în cele ce urmează:

(1) Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului de date sau persoanei împuternicite de operator poate restricţiona printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al obligaţiilor şi al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 şi 34, precum şi la articolul 5 în măsura în care dispoziţiile acestuia corespund drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la articolele 12-22, atunci când o astfel de restricţie respectă esenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi constituie o măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică, pentru a asigura:

(a) securitatea naţională;

(b) apărarea;

(c) securitatea publică;

(d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracţiunilor sau executarea sancţiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi prevenirea acestora;

(e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar şi fiscal şi în domeniul sănătăţii publice şi al securităţii sociale;

(f) protejarea independenţei judiciare şi a procedurilor judiciare;

(g) prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; (h) funcţia de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar şi ocazional, de exercitarea autorităţii oficiale în cazurile menţionate la literele (a)-(e) şi (g); (i) protecţia persoanei vizate sau a drepturilor şi libertăţilor altora; (j) punerea în aplicare a pretenţiilor de drept civil.

Drepturi ale cetățenilor străini în ceea ce privește protecția datelor personale

Conform art. 18 şi 26 din Constituţia României, republicată, cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, iar autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată, fără a face distincţie între cetăţenii români şi străini.

În acest context, în virtutea dispoziţiilor legale indicate, cadrul normativ intern asigură o protecţie similară celor două categorii de persoane (cetăţeni români şi străini).

Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina cu o cerere scrisă, datată şi semnată.

Totodată, în cazul în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveţi posibilitatea de a vă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bucureşti, B-dul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector1.

În acelaşi timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, aveţi dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulament (UE) 2016/679.

La nivelul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, activitatea subsecventă acestui domeniu este desfășurată de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, subinspector de poliție Grama Ingrid-Maria.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la numărul de telefon : 0244/ 336251(2), interior 22977.

Modele cereri

Admitere 2023

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.