Ministerul Afacerilor Interne

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

RESPONSABIL
al Şcolii de Agenţi de Poliţie 'Vasile Lascăr' Câmpina, cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:
Agent şef principal Manolache Remus

Persoane de contact:

Manolache Remus Ioan - Serviciul Cabinet, Compartimentul Documente Clasificate

Tel: 0244.336.251/2

Email: campina@scoalapolitie.ro 


Cadrul legal privindprotecția datelor cu caracter personal adoptat la nivel european șiaplicabil  statelor membre UE

La data de 4 mai 2016, afost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pachetul legislativ careva reglementa protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

1.   Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cucaracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare aDirectivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD);

2.   Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cucaracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii,depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau alexecutării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și deabrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Regulamentul (UE) 2016/679a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018.Dispozițiile Regulamentului sunt aplicabile direct pe teritoriile statelormembre UE, fără ca, în principiu, să mai fie necesare măsuri de transpunere oriimplementare. Totuși, Regulamentul de referință prevede faptul că în anumitesituații sunt necesare dispoziții de implementare la nivel național sau statelemembre sunt abilitate să adopte anumite dispoziții legale. Astfel, a fostadoptată Legea nr. 190/2018 privind măsuri depunere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European șial Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberacirculație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, care a intratîn vigoare la data de 31 iulie 2018.

Directiva (UE) 2016/680 aintrat în vigoare la 5 mai 2016 și a fost transpusă în legislația naționalăprin Legea nr. 363/2018 privind protecțiapersoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal decătre autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării,urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor,măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație aacestor date.

În ceea ce priveștedomeniile de aplicare ale celor două instrumente juridice, precizăm faptul căacestea sunt complementare, Regulamentul având aplicabilitate generală cuexcepția:

 • activităților care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;
 • activităţilor desfăşurate de statele membre care intră sub incidenţa capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE
 • activităților desfășurate de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice;
 • activităților desfășurate de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora (domeniu care este reglementat de Directiva (UE) 2016/680).

Ce esteAutoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal și care sunt sarcinile sale?

Potrivit legii deînfiinţare, organizare şi funcţionare (Legea nr. 102/2005), Autoritatea Naţională deSupraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) esteautoritatea publică cu personalitate juridică, autonomă şiindependentă faţă de orice altă autoritate a administrației publice, ca şifaţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat.

Autoritatea are caprincipal obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale alepersoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şiprivată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberacirculaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mareimportanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţaranoastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

Legalitatea prelucrărilorde date cu caracter personal care cad sub incidenţa Regulamentului și alegislației de transpunere a Directivei este monitorizată şi controlată deAutoritatea de supraveghere. 

În acest scop autoritateade supraveghere are următoarele sarcini (art. 57 din Regulament):

a) monitorizează şi asigurăaplicarea regulamentului; 

b) promovează acţiuni desensibilizare şi de înţelegere în rândul publicului a riscurilor, normelor,garanţiilor şi drepturilor în materie de prelucrare. Se acordă atenţie specialăactivităţilor care se adresează în mod specific copiilor;

c) oferă consiliere, înconformitate cu dreptul intern, parlamentului naţional, guvernului şi altorinstituţii şi organisme cu privire la măsurile legislative şi administrativereferitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în ceeace priveşte prelucrarea;

d) promovează acţiuni desensibilizare a operatorilor şi a persoanelor împuternicite de aceştia cuprivire la obligaţiile care le revin în temeiul regulamentului;

e) la cerere, furnizeazăinformaţii oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea drepturilor saleîn conformitate cu regulamentul şi, dacă este cazul, cooperează cu autorităţilede supraveghere din alte state membre în acest scop;

f) tratează plângeriledepuse de o persoană vizată, un organism, o organizaţie sau o asociaţie înconformitate cu articolul 80 din RGPD şi investighează într-o măsură adecvatăobiectul plângerii şi informează reclamantul cu privire la evoluţia şirezultatul investigaţiei, într-un termen rezonabil, în special dacă estenecesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu o altăautoritate de supraveghere;

g) cooperează, inclusivprin schimb de informaţii, cu alte autorităţi de supraveghere şi îşi oferăasistenţă reciprocă pentru a asigura coerenţa aplicării şi respectăriiregulamentului;

h) desfăşoară investigaţiiprivind aplicarea regulamentului, inclusiv pe baza unor informaţii primite dela o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;

i) monitorizează evoluţiilerelevante, în măsura în care acestea au impact asupra protecţiei datelor cucaracter personal, în special evoluţia tehnologiilor informaţiei şicomunicaţiilor şi a practicilor comerciale;

j) adoptă clauzecontractuale standard menţionate la articolul 28 alineatul (8) şi la articolul46 alineatul (2) litera (d) din regulament;

k) întocmeşte şi menţine lazi o listă în legătură cu cerinţa privind evaluarea impactului asupraprotecţiei datelor, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4) dinregulament;

l) oferă consiliere cuprivire la operaţiunile de prelucrare menţionate la articolul 36 alineatul (2)din regulament;

m) încurajează elaborareade coduri de conduită în conformitate cu articolul 40 alineatul (1), îşi dăavizul cu privire la acestea şi le aprobă pe cele care oferă suficientegaranţii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (5) din regulament;

n) încurajează stabilireaunor mecanisme de certificare, precum şi a unor sigilii şi mărci în domeniulprotecţiei datelor în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) şi aprobăcriteriile de certificare în conformitate cu articolul 42 alineatul (5) dinregulament;

o) acolo unde este cazul,efectuează o revizuire periodică a certificărilor acordate, în conformitate cuarticolul 42 alineatul (7) din regulament;

p) elaborează şi publicăcriteriile de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor deconduită în conformitate cu articolul 41 şi a unui organism de certificare înconformitate cu articolul 43 din regulament;

q) coordonează procedura deacreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită înconformitate cu articolul 41 şi a unui organism de certificare în conformitatecu articolul 43 din regulament;

r) autorizează clauzele şidispoziţiile contractuale menţionate la articolul 46 alineatul (3) dinregulament;

s) aprobă regulilecorporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47 din regulament;

t) contribuie laactivităţile comitetului;

u) menţine la zi evidenţeinterne privind încălcările prezentului regulament şi măsurile luate, înspecial avertismentele emise şi sancţiunile impuse în conformitate cu articolul58 alineatul (2) din regulament;

v) îndeplineşte orice altesarcini legate de protecţia datelor cu caracter personal.

A.N.S.P.D.C.P. faciliteazădepunerea plângerilor menţionate la litera (f) prin măsuri precum punerea ladispoziţie a unui formular de depunere a plângerii care săpoată fi completat inclusiv în format electronic, fără a exclude alte mijloacede comunicare.

Îndeplinirea sarcinilorautorităţii de supraveghere este gratuită pentru persoanavizată. În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, înspecial din cauza caracterului lor repetitiv, autoritatea de supraveghere poatepercepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuzasă le trateze.

Fără a aduce atingereoricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoanăvizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere,în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care seaflă locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, încazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care ovizează încalcă regulamentul.

Pentru a depune o plângerela A.N.S.P.D.C.P. click aici .

Pentru alte detalii, coordonatelede contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cuCaracter Personal sunt:

Sediul în B-dul G-ralGheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București

Telefon: 031.805.92.11,031.805.92.12

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

În ceea ce priveşteinstituţia Poliţiei Române, conform Legii nr. 218/2002exercităatribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale alepersoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperireainfracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiilelegii.

Conform prevederilor legaleîn vigoare, Poliția Română are obligaţia de a respecta caracterul privat şisecuritatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane.

De asemenea, are obligațiade a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentruîndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelorînregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzuteîn cuprinsul Regulamentul (UE) 2016/679.

Poliția Română are înstructura sa unități centraleunități teritoriale și unități de învățământ care prelucrează datecu caracter personal.

Astfel, în cadrulPoliţiei Române sunt operatori de date distincțiInspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.), Direcția Generală de Poliție a MunicipiuluiBucureștiinspectoratele de polițiejudețeneșcolile de poliție și centrele de pregătire.

Prelucrarea datelorpersonale de către Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Campina. 

Școala de Agenți de PolițieVasile Lascăr Campina ,are  calitate de operator de date personale, esteresponsabilă cu punerea în aplicare șirespectarea normelor de prelucrare a datelor cu caracter personal .

Scopurile în care suntprelucrate datele cu caracter personal

În scopul îndepliniriiatribuţiilor sale,  prelucrează date cucaracter personal în activităţile de:

·        managementulsistemului educational(recrutarea și selecția elevilor,cursanților,ținereaevidenței dosarelor elevilor ,activități de cercetare științifică și statisticăla nivel national,evidența delegațiilor interne și internaționale);

·        acreditare areprezentanților mass-media;

·        monitorizare/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private;

·        gestionare aresurselor umane;

·        gestionare aresurselor economico-financiare și administrative;

·        derulareaactivităților pe linie de relații cu publicul;

·        primirea șirelaționarea cu delegațiile țărilor partenere pentru realizarea  schimburilor de experiență

Pentru realizarea activităţilorde mai sus, Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina constituie, organizează şideţine, potrivitatribuţiilor legale, sisteme de evidenţă şi utilizează mijloaceautomate ,supraveghere video și audio şi manuale de prelucrare a datelor cucaracter personal, în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor omuluişi aplicarea principiilor legalităţii, echității și transparenţei faţă depersoana vizată, asigurând protecţia datelor prelucrate.

Școala de Agenți de PolițieVasile Lascăr Câmpina colectează date cucaracter personal, cu sau fără consimţământul persoanei vizate, în scopulîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii.Atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul acordat de persoana vizatăpentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multescopuri specifice, persoana vizată are dreptul de a retrage consimţământul înorice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe bazaconsimţământului înainte de retragerea acestuia.

Categorii de date cucaracter personal prelucrate de Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

 • CNP - codul numeric personal
 • Seria și numărul actului de identitate/pașaportului
 • Date privind săvârșirea de infracțiuni
 • Date privind condamnări penale/măsuri de siguranță
 • Date privind sancțiuni disciplinare/administrative
 • Date privind sancțiuni contravenționale
 • Date privind cazierul judiciar
 • Numele și prenumele
 • Numele și prenumele membrilor de familie
 • Sexul
 • Porecla/pseudonimul
 • Data și locul nașterii
 • Cetățenia
 • Datele din actele de stare civilă
 • Datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare
 • Caracteristici fizice/antropometrice
 • Telefon/fax
 • Adresă domiciliu/reședință
 • E-mail
 • Profesie
 • Loc de muncă
 • Situație familială
 • Situație militară
 • Situație economică și financiară
 • Date privind bunurile deținute
 • Date bancare
 • Imagine
 • Calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator)
 • Voce
 • Fotografiile persoanelor
 • Cod unic de înregistrare, terminale de comunicaţii
 • Marca și modelul autoturismului,
 • Obișnuințe/preferințe/comportament
 • Semnătura
 • Numărul dosarului de pensie
 • Numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate
 • Date privind formarea profesională – diplome – studii

Categorii speciale dedate cu caracter personal prelucrate de Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

 • Date privind starea de sănătate
 • Date genetice
 • Date biometrice
 • Date privind originea rasială sau etnică
 • Date privind opiniile politice
 • Date privind confesiunea religioasă/convingerile filozofice/apartenenţa la sindicate
 • Date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală 

Prelucrarea unor numere de identificare națională

 • CNP - codul numeric personal
 • Seria și numărul actului de identitate
 • Numărul pașaportului/permisului de conducere
 • Numărul asigurării sociale sau de sănătate

Categorii de destinatariale datelor personale

 • Persoana vizată
 • Reprezentanții legali ai persoanei vizate
 • Autorități publice centrale sau locale de aplicare a legii
 • Agenții de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor
 • Societăți de asigurare/reasigurare
 • Autorități de aplicare a legii din statele membre Schengen/
 • Mass-media
 • Servicii sociale și de sănătate
 • Alte Instituții de învățământ și educație
 • Societăți bancare
 • Organizații profesionale
 • Asociații și fundații
 • Destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale: INTEROPL, EUROPOL

Perioada de stocare adatelor cu caracter personal

Ca regulă generală datelesunt stocate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care suntcolectate, dar pot fi stabilite și termene maxime de păstrare, prin actenormative, regulamente și dispoziții interioare, cu avizul A.N.S.P.D.C.P.

Drepturile persoanelorvizate

Ca o garanţie a realizăriiscopului declarat al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

 • dreptul la informare (art. 13, 14, 34)
 • dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)
 • dreptul la rectificare (art. 16)
 • dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art. 19)
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)
 • dreptul la opoziţie (art. 21)
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22)
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79)

Pentru mai multe detaliiprivind drepturile persoanei vizate și modul de exercitare a acestora, accesațisecțiunea Exercitarea drepturilorpersoanei vizate din partea laterală a paginii.


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. click aici .

Admitere 2020

Precizari privin admiterea in Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina

Detalii

Relatii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii

Agenda Conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Scolii de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii